Dia Bitkisel Ürünler Tic. Ltd. Şti. (Şirket) için kişisel verilerinizin gizlilik ve güvenliği büyük önem taşımaktadır. Şirketimiz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) ve Avrupa Parlamentosu Ttarafından 14 Nisan 2016 tarihinde kabul edilen AB “Genel Veri Koruma Tüzüğü” (General Data ProtectionRegulation–Gdpr) kapsamında; Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nı (“Politika”) KVK Kanunu md:4’te belirtilen ilkeler ve aynı yasanın 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları doğrultusunda kayıt altında tutacağını taahhüt eder.İşbu Politikaile Şirket tarafından kişisel verilerin korunması ve işlenmesinde izlenecek yöntem ve ilkeler belirtilmektedir. Politika’da; Medya Portalları’nın kişisel verileri hangi amaçlarla işledikleri, kişisel veri toplama yöntemi ve amacı, verilerin kimlere hangi saik ve yollarla aktarılabileceği ile kişisel veri sahiplerinin(Kişisel verisi işlenen gerçek kişi)haklarına ilişkin bilgiler yer almaktadır. Bu politikada geçen “Kişisel Veri”tanımı: Kimliği belirli/belirlenebilir gerçek kişilere ilişkin her türlü bilgiyi (örn.; ad-soyad, TC Kimlik No, e-posta, adres,doğum tarihi, kredi kartı numarası, banka hesap numarası vb.gibi) işaret eder. KVK Kanunu kapsamında, her bir Medya Portalıkendi çalışmaları yönünden “veri sorumlusu” sıfatına sahip olup, Politika’dakitaahhüt ve bildirimler tüm Medya Portalları içingeçerli ve bağlayıcıdır. Medya Portallarıadına Şirket bu Politika’yıonaylayarak kabul etmiştir. MADDE 1-VERİ TOPLAMA ESASLARI-AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ KVK Kanunu md:11 gereği; Medya Portalları, kişisel verileri KVK Kanunu md:4’te belirtilen ilkeler ve aynı yasanın 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları doğrultusunda aşağıda açıklanan şekilde işler. Bu kapsamda aşağıda ; -Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, -İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, -Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ve aynı yasanın 11 .maddesindesayılan haklarınız belirtilmiştir. 1.1. Kişisel Verileri Toplama Yöntemi: -Kişisel verileriniz otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle; şirket merkezimiz ,telefon ile iletişim,e-posta, internet sitelerimiz, sosyal medya alanlarımız, iş ilişkisi içerisinde olduğumuz kişilerv.b.yollarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak veya Medya Portalları üzerinde üyelik kaydı sırasında üyeler tarafından verilen kişisel bilgiler ile veya; -Hizmetlerimizi kullanmanızı takiben aldığımız bilgiler ile; -Kullandığınız hizmetlerle ve bunları nasıl kullandığınızla ilgili bilgileri toplayabiliriz. Örneğin; bir ilancep sitesini ziyaret ettiğinizde veya reklamlarımızı/içeriklerimizi görüntülediğinizde topladığımız bilgiler ile veriler toplanabilir. Şirkete ait ürün ve hizmetlerden yararlandığınız müddetçe kişisel verileriniz işlenebilecek veverilerinizin doğruluğunu ve güncelliğini sağlamak amacıyla bu veriler gerektiğinde güncellenebilecektir. Ayrıca, ürün ve hizmetlerimizden yararlanmak amacıyla, başkaca internet sayfaları ve/veya sair sosyal ve dijital alanları ziyaretettiğinizde veya Şirket’in ve/veya Şirket’in ticari bağlantı içinde olduğu üçüncü kişiler tarafından düzenlenen; etkinlik, seminer, organizasyon, fuar, mesleki eğitim gibi sosyal ve ticari faaliyetlere katıldığınızda da kişisel verileriniz işlenebilecektir. 1.2. Amaç ve Kaynaklar: 1.2.1 Kişisel verileriniz: -Şirketin aracı olduğu veya doğrudan düzenlediği etkinliklere dair planlama ve gereğinde reklam, tanıtım yapabilmesi, -Ürün ve hizmetlerin temini ile kullanıcıları ve piyasa aktörlerini bunlardan faydalandırabilmek, haberdar edebilmek için gerekli faaliyetin yürütülmesi, ticari kullanım alışkanlıklarının tespiti ve ihtiyaçlara göre özelleştirilmesi , - Şirket ile ticari ilişki içerisinde olan kişi ve kuruluşların ticari güvenliğinin temini , - Şirketin ticari planlama ve tanıtım faaliyetlerinin belirlenmesi,amaçlarıyla işlenir. 1.2.2 Verilerin Dayanağı: 1.2.2.1 Kişisel Veri Sahibi Onayı Veri, ancak sahibinin özgür iradesi ve verinin işlenmesine dair bilgilendirilmiş olması şartı ile sahibinin açık rıza beyanı kapsamında ve sadece bu beyandaki amaçlarla işlenir. 1.2.2.2 Yasal Düzenlemeler Yasanın açıkça izin vermesi halinde, veri sahibinin kişisel verileri, yine yasaya uygun olarak ve yasa ile sınırlı şekilde işlenir. 1.2.2.3 Fiili İmkânsızlık Hali Fiili imkânsızlık nedeniyle rıza açıklayamayacak durumda olan veya rızası geçerli sayılmayacak kişinin kendisinin ya da başka bir kişinin hayatını,cismani bütünlüğünü korumak için kişisel verisinin işlenmesinin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilir. 1.2.2.4 Sözleşme İle Doğrudan İlliyet Bağı Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla illiyet bağı olması kaydıyla, kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde (sözleşmede bu konuda bilgilendirme olması şartı ile) kişiselveriler işlenebilir. 1.2.2.5 Yasal Yükümlülük Medya Portalları yasal yükümlülükleri yerine getirmek amacıyla veri sahibinin kişisel verilerini işleyebilir. 1.2.2.6 Kişisel Verinin Aleni Hale Dönüşmesi Veri sahibinin kişisel verisi, kendisi tarafından alenileştirilmiş ise aleni hale getirilen veri ile sınırlı olarak Şirket tarafından işlenebilir. 1.2.2.7 Bir Hakkın Tesisi veya Korunması için Veri İşlemenin Zorunlu Olması Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir. 1.2.2.8 Veri Sorumlusunun Meşru Menfaatleri Kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Medya Portalları tarafından, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilir. 1.3. Özel Nitelikli Kişisel Veri KVK Kanunu md:6 hükmü kapsamında verinin “özel nitelikli” kişisel veri (kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verilerile biyometrik ve genetik veriler) olması halinde; kişisel veri sahibinin açık rızası da yok ise, kişisel veri ancak KVK Kanununda belirlenen Kurulun, belirlenecek olan özel önlemleri alması şartı ile işlenebilir. MADDE 2 VERİLERİN AKTARILMASI KVK Kanunu Md. 8 ve Md. 9’da belirtilen şartlar çerçevesinde; Kişisel verileriniz, işbu Politika’da belirtilen amaçların yerine getirilmesine yönelik olarak, Şirket’in ticari ilişki içinde olduğu kuruluşlara ,tedarikçilere,sponsorlara ve portallara, şirket ortaklarına ,kamu kurum ve kuruluşlarına, hizmet alımı yapılan kişilere veya diğer üçüncü kişilere ve/veya yurtdışına, aktarılabilecektir. Medya Portalları’na üye olarak bu aktarıma onay vermiş sayılırsınız. MADDE 3 VERİ GÜVENLİĞİ Medya Portalları KVK Kanunu md. 12 hükmü kapsamında ; Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, verilere hukuka aykırı erişimleri engellemek ve bu verileri muhafaza amacı ile gerekli tüm tedbirleri almayı taahhüt eder.Kişisel verilerin üçüncü kişilerce hukuka aykırı olarak işlenmesine engel olmak için gerekli tüm tedbirler Şirket tarafından alınır. MADDE 4 HAKLAR Kişisel Veri Sahibi ,Şirket’in Veri Sorumlusuna başvurarak ; a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, e) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, f) KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.Şu kadar ki;bilgilerin ve/veya verilerin doğruluğu ve güncelliği,yanlış bilgi verilmesinden doğacak her türlü sorumluluk Kişisel Veri Sahibine aittir. MADDE 5 VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VEYA ANONİM HÂLE GETİRİLMESİ KVK Kanunu md:7 ve bu maddeye bağlı “Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik”ile TCK md:138 hükümleri kapsamında; verinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması veya veri işleme amacının sona ermesi hâlinde kişisel veriler Şirket tarafından yönetmelikte belirtilen sürelerde resen veya veri sahibinin veya ilgilinin talebi üzerine derhal veri sorumlusu tarafından silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir. MADDE 6 KAYIT VE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER KVK Kanunu md:16 hükmü gereği Şirket’in Veri Sorumluları(kişisel verinin işlenme amaç ve vasıtalarını belirleyen ve veri kayıt sitemini yöneten kişi) ve gereğinde Veri İşleyen ( Veri sorumlusunun yetkisiileveri işleyen gerçek veya tüzel kişi) VERBİS Sistemine kaydedilecek ve bu sistem üzerinden ilgililer tarafından takip edilebilecektir. Şirket ,işbu Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda her zaman değişiklik yapabilir. Bu değişiklikler, değiştirilmiş yeni Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nın yayınlanmasıyla birlikte derhal yürürlüğe girer. Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası’ndaki değişikliklerden haberdar olunması için gerekli bilgilendirme Şirket tarafından yapılır veya https://www.diabitkisel.com/ internet adresi üzerinden yayınlanır.